Bulgarisch – Членски съвет

Deutsch – Mitgliederversammlung

Членски съвет
Аз съм Удо Геригк, служител на KAST e.V. и съм отговорен за проекта PORT тук в Ноймюнстер – известен още и като Участие на място.
Днес искам да Ви разкажа за условията и изискванията за основаване на дружество.
Членският съвет избира представителството, като той е също и главния орган на сдружението. Той може да съветва представителството, т.е. също да делегира задачи и да решава по всички въпроси, които не са изрично определени представителството. Представителството е длъжно да свиква общо събрание най-малко веднъж годишно.
По-специално Членският съвет избира и Представителството, взема решение за промените в устава. А също и за освобождаването на Представителството. Той има права контрол върху дейността на представителството, т.е. Членският съвет може също да накара представителството да представи доклад „Какво всъщност направихте миналата година?“.
Членският съвет трябва да бъде свикан редовно, т.е. не може двама трима души да решат, че сега ще учредят сами членски съвет, който да избере представителството, а трябва членовете да бъдат предупредени писмено за мястото и времето на срещата поне 14 дена преди това, като също така трябва да бъдат споделени и точките от дневния ред.

Add your comment

Your email address will not be published.